گیاهان قوه بینایی قوی دارند؛ اما قادر به دیدن انسان‌ها نیستند

گیاهان قوه بینایی قوی دارند؛ اما قادر به دیدن انسان‌ها نیستند

تحقیقات نشان داده است که گیاهان از قوه بینایی قوی برخوردار هستند؛ اما با این وجود قادر به دیدن انسان‌ها نیستند. این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که فرانسیس داروین، پسر چارلز داروین در سال ۱۹۰۷ نظریۀ پیرامون این که...