گله ماتئو رنتسی از نبود بودجه کافی برای مقابله با بحران پناهجویی

گله ماتئو رنتسی از نبود بودجه کافی برای مقابله با بحران پناهجویی

همزمان با ورود به نزدیک چهار هزار پناهجوی دیگر از راه دریا به ایتالیا در روزهای گذشته، ماتئو رنتسی از نبود بودجه کافی برای مقابله با این بحران گله کرد. نخست وزیر ایتالیا تهدید کرد که اگر اعضا دیگر اتحادیه اروپا به ویژه...