حضور گلبدین حکمتیار در بین هوادارانش در ولایت هرات

حضور گلبدین حکمتیار در بین هوادارانش در ولایت هرات

طالبان بزرگترین گروهی تروریستی که از سالها به اینسو در برابر نظامیان افغان و خارجی در افغانستان در نبرد اند.   اکنون رهبر حزب اسلامی میگوید:  شمار زیادی از طالبان از جنگ خسته شده اند و وی از حکومت افغانستان میخواهد تا...