گفت‌وگوی اختصاصی (۱۲)

گفت‌وگوی اختصاصی (۱۲)

گفت‌وگوی اختصاصی با عبدالحسین صفا مدیر عمومی ترافیک هرات موضوع : بررسی مشکلات موجود ترافیکی در شهر هرات ...