نوشته هایی با برچسب "گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی"

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۲۷)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۲۷)

موضوع برنامه : حل منازعات قومی - روش‌های مدرن و سنتی   ...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۹)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۹)

موضوع برنامه : نقش زنان در فعالیت‌های سیاسی ...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۸)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۸)

موضوع برنامه : بررسی کارکرد حکومت وحدت ملی ...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۵)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۵)

موضوع برنامه : نقش شهروندان در تغییرات و تحولات سیاسی ...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱)

موضوع برنامه : بررسی وضعیت امنیتی از دیدگاه شهروندان ...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی برنامه‌ای است که زمینه را برای گفتمان بین شهروندان در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دینی، علمی، اقتصادی و... در قالب دیالوگ سالم و سازنده در راستای نهادینه کردن فرهنگ گفت‌وگو،...