گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۵)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۵)

موضوع برنامه : بررسی نرخ مواد اولیه در زمستان ...