گفتمان خودکشی در هرات برگزار شد

گفتمان خودکشی در هرات برگزار شد

گفتمانی جهت بررسی عوامل خودکشی و پیامدهای آن امروز در هرات برگزار شد.   در این برنامه که از سوی آمریت جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ جهت بررسی عوامل خودکشی و پیامدهای آن برگزار گردیده بود، راهکارهایی نیز ارائه...