گفتمانی تحت نام جوانان و تروریزم در هرات راه اندازی شد

گفتمانی تحت نام جوانان و تروریزم در هرات راه اندازی شد

گفتمانی تحت نام جوانان و تروریزم امروز از سوی نهاد اجتماع جهانی جوانان در ولایت هرات راه اندازی شد.   "جوانان و تروریزم" عنوان بحثی بود که در این گفتمان از سوی برخی از فعالان مدنی، آگاهان امور و جوانان هرات مورد تجزیه و...