برگزاری گفتمان تدوین استراتیژی صادرات افغانستان در هرات

برگزاری گفتمان تدوین استراتیژی صادرات افغانستان در هرات

هرچند افغانستان از جمله کشور هایی می باشد که حدود ۸۰ درصد مردم آن زراعت پیشه  اند اما عدم حمایت دولت از سکتور زراعت یکی از عمده ترین عواملی بوده که تا کنون افغانستان نتواند در بخش میکانیزه شدن زراعت پیشرفت های چشمگیری...