گشایش مرکز همایش ها و معرفی آثار باستانی و فرهنگی هرات

گشایش مرکز همایش ها و معرفی آثار باستانی و فرهنگی هرات

ترمیم اکثر بناه های تاریخی هرات در گذشته به گونه معیاری آن انجام نشده ،بلکه بیشتر تخریب گردیده است.   آریا رئوفیان رییس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که بر اثر نبود افراد متخصص در امرمرمت بناهای تاریخی به گونه...