بوسه گیرنده از یک مار، گزیده شد

بوسه گیرنده از یک مار، گزیده شد

یک ساکن ایالت فلورریدا هنگامی که می‌خواست یک مار زنگی را ببوسد گزیده شد. به اساس گزارش رسانه‌های امریکایی، این فرد هنگام بازی با مار بود و پس از آن اقدام به بوسیدن این مار زنگی کرد. این فرد پس از گزیده شدن با چرخبال به...