گزارشگران بدون مرز: ” طالبان باید قوانین حقوق بشری را رعایت کنند”

گزارشگران بدون مرز: ” طالبان باید قوانین حقوق بشری را رعایت کنند”

در نشست وارسا که روزگذشته به پایان رسید، خواست سازمان گزارشگران بدون مرز این بود تا زمانی که طالبان قوانین حقوق بشری در افغانستان را رعایت نکند نباید افغانستان و کشورهای عضو ناتو با آنان مذاکره کنند. رضا معینی مسئول...