عکس روز…

عکس روز…

این عکس از جریان اعتراض‌ها به‌خاطر برگزاری نشست گروه ۲۰ در شهر هامبورگ آلمان گرفته شده‌است.   این عکس از جریان اعتراض‌ها به‌خاطر برگزاری نشست گروه ۲۰ در شهر هامبورگ آلمان گرفته...