چرا قبل از ورزش باید بدن خود را گرم کنیم؟

چرا قبل از ورزش باید بدن خود را گرم کنیم؟

بچه‌های مکتب قبل از شروع تمرینات برای گرم کردن بدن حرکات کششی انجام می‌دهند . برخی توصیه‌های ورزشی پایه و اساس علمی درستی ندارند اما در بین ورزشکاران بسیار گفته می‌شوند و ممکن است که موجب راهنمایی غلط و تمرینات اشتباه...