گردهمایی علمی برسی روند قانون گذاری در مجلس نمایندگان

گردهمایی علمی برسی روند قانون گذاری در مجلس نمایندگان

این گردهمایی علمی تحت عنوان بررسی روند قانون گزاری در مجلس نماینده گان کشور، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هرات برگزار شده است.   در این گردهمایی علاوه بر ده ها تن از دانشجویان این رشته برخی وکلای مردم در مجلس...