۱۴۷ کانال آبیاری در ولسوالی گذره هرات اعمار می‌گردد

۱۴۷ کانال آبیاری در ولسوالی گذره هرات اعمار می‌گردد

۱۴۷ کانال آبیاری در ولسوالی گذره ولایت هرات اعمار می‌گردد.   به نقل از خبرنامه ریاست حوزه دریایی هریرود- مرغاب، این پروژه‌ به هزینه بیش از ۱۶۳ میلیون افغانی از سوی بانک جهانی و وزارت انرژی و آب ساخته می‌شود. کار ساخت...