گام جدیدی در راستای توزیع پاسپورت در افغانستان

گام جدیدی در راستای توزیع پاسپورت در افغانستان

وزارت داخله با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده است که بعدازاین متقاضیان پاسپورت می‌توانند پاسپورت‌هایشان را از نزدیک‌ترین پوسته خانه که در محل زندگی‌شان باشد دریافت کنند. در این خبرنامه آمده است که توزیع پاسپورت از طریق...