گامی به سوی رشد صنعت درکشور

گامی به سوی رشد صنعت درکشور

قرارداد ساخت شش فابریکه صنعتی به ارزش حدود ۳۵۰ میلیون دالر، در ساحه حدود ۱۴۴جریب زمین با حضور رییس جمهور غنی در کابل به امضا رسید. این قرارداد روز گذشته میان مسؤلان اداره‌های مستقل اراضی، هوانوردی ملکی و عبدالرحمان...