تجمع برای دادخواهی قتل جوانی در هرات

تجمع برای دادخواهی قتل جوانی در هرات

...