کیش‌مهر

کیش‌مهر

برنامه کیش‌مهر! می‌توان زیبا زیست، نه‌چنان سخت که ازعاطفه دلگیرشویم، نه چنان بی‌مفهوم که بمانیم میان بد و خوب. لحظه‌هایی می‌گذرند، گرم باشیم پرازفکر وامید، عشق باشیم و سراسر خورشید! کیش مهر، هنرعاشقانه زیستن و فرصتی...