۹۰ درصد کوچی ها در زون غرب افغانستان شناسنامه ندارند

۹۰ درصد کوچی ها در زون غرب افغانستان شناسنامه ندارند

مسئولان در اداره کوچی‌های هرات، از توزیع نشدن شناسنامه برای ۹۰ درصد از کوچی‌های زون غرب افغانستان نگران اند.   «محمد رسول بشرمل» رئیس اداره کوچی‌های هرات به تلویزیون چکاد گفت که به دلیل دیر توزیع نشدن شناسنامه به...