کوهستانات فاریاب مجددا به تصرف حکومت در آمد

کوهستانات فاریاب مجددا به تصرف حکومت در آمد

کوهستانات فاریاب مجددا به تصرف حکومت در آمد   نیروهای امنیتی و دفاعی کشور توانسته اند که با شکست طالبان، کنترل مرکز ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب را دوباره به دست بگیرند. پس از سقوط ولسوالی کوهستان به دست طالبان،...