کوریای جنوبی با کوریای شمالی در مورد مسائل نظامی گفتگو می‌نماید

کوریای جنوبی با کوریای شمالی در مورد مسائل نظامی گفتگو می‌نماید

کوریای جنوبی با کوریای شمالی در مورد مسائل نظامی گفتگو می‌نماید   کوریای جنوبی با همسایه‌ای شمالی‌اش یعنی کوریای شمالی در مورد مسائل نظامی گفتگو می‌نماید. کوریای جنوبی از کوریای شمالی خواستار پایان یافتن اقدامات...