کودکان و صلح، عنوان نمایشگاهی در کابل

کودکان و صلح، عنوان نمایشگاهی در کابل

نمایشگاه آثار نقاشی تحت نام ” کودکان و صلح ” توسط محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، در نگارستان ملی افتتاح شد.   در این نمایشگاه هژده اثر نقاشی شده توسط  خدابخش بلوچ که بیانگر نیاز کودکان افغانستان به صلح...