دولت ایران ۸۰۰ کودک افغان را رد مرز کرده است

دولت ایران ۸۰۰ کودک افغان را رد مرز کرده است

دولت ایران، ۸۰۰ کودک افغان را در سال ۱۳۹۵ از مرزهای "اسلام قلعه" هرات و "میلک" نیمروز، رد و مرز کرده است. ملکه رسولی، مسئول بخش حمایت از کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات به تلویزیون چکاد گفته است که این رقم افزایش دو...