کوتاهی کردن در بعضی از کارها؛ در بزرگسالی موجب تاسف خواهد شد!

کوتاهی کردن در بعضی از کارها؛ در بزرگسالی موجب تاسف خواهد شد!

خیلی از افراد پیر همیشه در حال افسوس و تاسف خوردن می باشند برای کارهای که نکرده اند برای کوتاهی کردن در مواردی بسیار مهم که موجب شده است با کسانی بد رفتاری نمایند اگر شما جوانان عزیز دوست ندارید در پیری پشیمانی و ندامت...