کهن سال‌ترین زن جهان به عمر ۱۱۷ سالگی در گذشت

کهن سال‌ترین زن جهان به عمر ۱۱۷ سالگی در گذشت

گزارش‌ها حاکی از آنست که کهن‌ترین زن جهان به عمر ۱۱۷ سالگی در شهر کیکایی کشور ژاپن درگذشت.   «نابی تاجی‌ما» زنی ژاپنی است که گفته می‌شود کهن سال ترین فرد زنده در جهان بود، تاجی‌ما از چند هفته به این طرف در بستر...