برگزاری کنفرانس معلومات موسسه زنان افغان برای تساوی

برگزاری کنفرانس معلومات موسسه زنان افغان برای تساوی

کنفرانسی از سوی موسسه زنان افغان برای تساوی به منظور آگاهی دهی پیرامون حقوق زنان و مردان به شماری از ساکنان ولسوالی های گذره و انجیل هرات   برگزار کننده های این کنفرانس تاکید دارند که تا کنون چندین برنامه آموزشی و...