دومین کنفرانس ملی تقویت اصلاع رسانی در کابل برگزار شد

دومین کنفرانس ملی تقویت اصلاع رسانی در کابل برگزار شد

دومین کنفرانس ملی تقویت اطلاع رسانی از سوی اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان امروز در کابل برگزار شد. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس می‌گوید، که وجود فساد اداری گسترده در اداره های دولتی و ترس از افشا...