کنترل مخالفان برخاک افغانستان از۹درصد به۱۲درصد افزایش یافته است

کنترل مخالفان برخاک افغانستان از۹درصد به۱۲درصد افزایش یافته است

اداره‌ بازرس ویژه‌ آمریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) در تازه ترین گزارش‌اش گفت که شمار نیروهای امنیتی افغانستان کاهش یافته است.   براساس گزارش سیگار، نیروهای امنیتی افغانستان در مدت یک سال اخیر،۱۰ درصد توانایی...