کنترل حکومت بر خاک کشور ۵ درصد کاهش یافته است

کنترل حکومت بر خاک کشور ۵ درصد کاهش یافته است

آمار ارائه شده از سوی سازمان سیگار نشان می‌دهد که کنترل حکومت بر خاک کشور ۵ درصد کاهش یافته است. سیگار در تازه‌ترین گزارش خود گفته، به نقل از اطلاعات تهیه شده از سوی نیروهای امریکایی، مناطق تحت کنترل حکومت از ۷۰٫۵ درصد...