سومین جرم فضایی از کنار زمین عبور کرد

سومین جرم فضایی از کنار زمین عبور کرد

بر بنیاد گزارش موسسۀ تحقیقات آسمانی کاتالونیا، یک سیارک روز یک‌شنبه با فاصله ۶۵۲۸۰ کیلومتری از کنار زمین گذشته است. موسسه تحقیقات آسمانی کاتالونیا گفته است که عموماً سیارک‌ها به راحتی دیده نمی‌شوند، اما خوشبختانه این...