نگرانی از فعالیت کمیشن‌کاران در ادارۀ پاسپورت هرات

نگرانی از فعالیت کمیشن‌کاران در ادارۀ پاسپورت هرات

درخواست کنندگان پاسپورت در هرات از فعالیت کمیشن‌کاران در ادارۀ پاسپور هرات ابراز نگرانی می‎‌کنند. این درخواست کنندگان از این ادارۀ می‌خواهند تا در راستای جلوگیری از کار کمیشن‌کاران اقدامات جدی روی دست گیرد. در همین...