کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات، استراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات اعلام شد

کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات، استراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات اعلام شد

کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات، استراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات را امروز اعلام کرد.   به اساس این استراتیژی، دسترسی به اطلاعات حق مردم خوانده شده و تاکید شده‎است که باید به آنان آگاهی داده شده، ظرفیت‎ها افزایش...