کمیسیون رسانه‌های همگانی امروز اعلام موجودیت کرد

کمیسیون رسانه‌های همگانی امروز اعلام موجودیت کرد

بعدازاین تمام رسانه‌ها از هر بخشی، جواز فعالیت خود را از کمیسیون رسانه‌های همگانی دریافت کرده و وزارت اطلاعات و فرهنگ دیگر جواز صادر نمی‌کند. کمیسیون رسانه‌های همگانی قبل از ظهر امروز با داشتن هفت عضو اعلام موجودیت...