کمیسیون حقیقت یاب بررسی اش را درمورد موجودیت فساد در مجلس نمایندگان بیان کرد

کمیسیون حقیقت یاب بررسی اش را درمورد موجودیت فساد در مجلس نمایندگان بیان کرد

کمیسیون موظف حقیقت یاب در باره بررسی ادعاهای موجودیت فساد در مجلس نمایندگان، امروز  نتایج بررسی شان را بیان کرد.   این کمیسیون اعلام کرد که عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان ۵٫۳ میلیون افغانی را به شکل غیر...