کمیسیون انتخابات تا هنوز از سوی غنی جوابی نگرفته است

کمیسیون انتخابات تا هنوز از سوی غنی جوابی نگرفته است

معاون مالی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که ریاست جمهوری به نامه‌های رسمی این نهاد در بارۀ طرح تعیین حوزه‌های انتخاباتی، پاسخگو نیست.   معاذ الله دولتی، معاون مالی اداری کیسیون مستقل انتخابات گفت که این...