امیدواری رئیس کمیسیون اروپا برای بازگشت بریتانیا به اتحادیه

امیدواری رئیس کمیسیون اروپا برای بازگشت بریتانیا به اتحادیه

ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا می‌گوید که امیدوار است بریتانیا پس‌ از خروج از اتحادیه اروپا‌، به آن باز گردد.   یونکر در سخنرانی خود به پارلمان اروپا گفت، پس از آن‌ که بریتانیا بر مبنای ماده‌ی ۵۰ اساسنامه‌ی...