راه‌اندازی کمیتۀ مصئونیت و امنیت خبرنگاران در هرات

راه‌اندازی کمیتۀ مصئونیت و امنیت خبرنگاران در هرات

کمیتۀ مصئونیت و امنیت رسانه‌ها و خبرنگاران در فرماندهی پولیس هرات راه‎اندازی شد. این کمیته بر بنیاد فرمان ریاست جمهوری در ساختار فرماندهی پولیس هرات، در راستای پیش‌گیری از رویدادهای خشونت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها...