کمیته سوید دفترش را در لغمان مسدود کرد

کمیته سوید دفترش را در لغمان مسدود کرد

کمیته سوید دفترش را در لغمان مسدود کرد   افزایش تهدیدها، فعالیت های نهادهای امدادی را در افغانستان محدودتر کرده است. چنانکه یکی از بزرگترین سازمان های غیرحکومتی بین المللی پس از تهدیدهای گروه تندرو طالبان دفترش برای...