کمیته رسیدگی به افزایش قیمت گاز چهارمین نشست خود را با والی برگزار کرد

کمیته رسیدگی به افزایش قیمت گاز چهارمین نشست خود را با والی برگزار کرد

در پی افزایش قیمت گاز و شکایت شهروندان هرات، کمیته رسیدگی به این موضوع روز گذشته چهارمین جلسه خود را تحت ریاست محمد آصف رحیمی والی هرات برگزار کرد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت در این جلسه قرار شد سکتورهای خصوصی و...