کمیته رسانه ای کمیسیون انتخابات در هرات منفعل است

کمیته رسانه ای کمیسیون انتخابات در هرات منفعل است

ناظران بر روند انتخابات در هرات، کارکرد کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات را منفعل و سمبولیک می دانند.   احمد شهیر احمدیار مسوول نهاد ناظر بر روند انتخابات در هرات می گوید که این کمیته طبق قانون، باید تمام کارکرد...