ایجاد کمیته تامین امنیت بندهای آب در افغانستان

ایجاد کمیته تامین امنیت بندهای آب در افغانستان

یک کمیته اختصاصی بخاطر تامین امنیت بندهای آب از طرف وزارت انرژی و آب افغانستان ایجاد شده است.   علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان می‎گوید که این کمیته اختصاصی به هدف جلوگیری از تهدیدات امنیتی بندهای آبی، کارش...