طرح استفاده موثر از کمک‌های خارجی روی کار است

طرح استفاده موثر از کمک‌های خارجی روی کار است

وزارت مالیه از تدوین سیاست جامع برای بهبود، تطبیق و موثریت کمک های خارجی به افغانستان که پیش نویس آن در سال ۲۰۱۲ تهیه شده در آینده نزدیک خبر می دهد. وزارت مالیه با نشرخبرنامه ای گفته است که روز گذشته یک کارگاه مشورتی در...