کمک شخصی رییس جمهور به صندوق جوانان

کمک شخصی رییس جمهور به صندوق جوانان

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور ۶۶۰ هزار افغانی به صندوق جوانان کمک کرده است. دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه ای گفته است که رییس جمهورغنی در پایان برنامه "شبیه سازی سازمان...