کمک اروپا به کشورهایی که با بحران پناه‌جویان روبرو هستند

کمک اروپا به کشورهایی که با بحران پناه‌جویان روبرو هستند

اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که برای بهبود وضعیت مهاجرین و کنترل بحران این پدیده طی ۳ سال پیش رو ۷۰۰ میلیون یورو کمک کند. کمک انسانی اروپا به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو، یک کمک بی‌سابقه است زیرا شامل همه کشورهای مهاجرپذیر هم از...