کمپل به سنا: قوای ایالات در افغانستان تقویت شوند

کمپل به سنا: قوای ایالات در افغانستان تقویت شوند

جان کمپل، فرماندۀ آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان، با تقویت قوای نظامی کشورش در افغانستان پس از سال ۲۰۱۶ موافق است. کمپل که این سخن را در مقابل اعضای کمیسیون نظامی سنای آمریکا ایراد کرده همچنین گفته است : نظر به تحولات...