کمپاین جلوگیری از خشونت در برابر زنان در افغانستان آغاز شد

کمپاین جلوگیری از خشونت در برابر زنان در افغانستان آغاز شد

کمپاین ۱۶ روزه جلوگیری از خشونت در برابر زنان از سوی وزرات امور زنان آغاز گردید.   سپوژمی وردک معین پالیسی وزارت امور زنان می‎گوید: در کمپاین ۱۶ روزه، در مورد حقوق زنان برای مردم معلومات داده می‎شود. سپوژمی وردک این...