کماندویان افغان ۱۲ طالب را از پای درآوردند

کماندویان افغان ۱۲ طالب را از پای درآوردند

سربازان کماندوی کشور روز گذشته ۱۲ طالب ملسح را درولسوالی گرشک ولایت هلمند از پای درآوردند. تورن قادر مهدی سخنگوی قطعه کماندوی کشور به خبرنگار چکاد گفت که این افراد روز گذشته دریک عملیات خاص این نیروها درروستای " لولای "...