۳۶۴ کشمش خانه در زون شمال به بهره برداری سپرده شدند

۳۶۴ کشمش خانه در زون شمال به بهره برداری سپرده شدند

۳۶۴ کشمش خانه در ولایت‌های بلخ، فاریاب، سمنگان، سرپل و جوزجان به بهره برداری سپرده شدند.   فهیم جباری مسئول پروژه باغداری و مالداری در زون شمال کشور گفت که با این کار وضعیت اقتصادی باغداران در زون شمال بهبود پیدا...